kitabeler.gif

Mevlanakapı, Mehmed Kethüda Çeşmesi Kitâbesi

Kitabe-Melanakapi780.jpg

Yapım Kitabesi

Mehemmed Kethüda kim sâlik-i râh-ı tarikatdir
Derûn-ı pâki oldu müstefiz-i lûtf-i Mevlana
İdüb bir hayr-ı câri kılmağa ihlâsla niyet

Fütuvvet resmini kıldı kemâl-i sıdk ile icra
Yolunda hankâh-ı Mevlevînin bezl idüb mâlın
Bu zibâ çesme-i pâki yerinde eyledi hakkâ

Bu çeşme tâ olub câri içe dil-teşneler suyun
Vire bânisine ecr-i cezili Hazret-i Mevlâ
Didi hurd-ı hazrâ-yı Mevlevi gördükde târihin

Revân oldu bu ayn-ı pâkden âb-ı hayât-efzâ

1034


Anlamı:

Mehmet Kethüda ki tarikat yolunda yürümektedir
İçinde Mevlana’nın lutfuyla feyz alarak temizlendi
Bir hayır akıtmaya gönülden niyet edip

Büyük bir yürek temizliğiyle geleneği gerçekleştirdi
Mevlevi tarikatı yolunda malını saçarak
Bu güzel tekiz çesmeyi yerinde yaptırdı

Bu çeşme yıllarca aksın ki susayanlar suyunu içsin
Hazret-i Allah yaptırana hizmetinin karşılığını bol bol versin
Mevlevi bunu gördüğünde tarihini söyledi

Bu temiz çeşmeden ömrü uzatan-su aktı
1624

 

Mevlanakapı, Mehmed Kethüda Çeşmesi

Mevlanekapi-780.jpg

Mevlanakapı çeşmesi, Fatih ilçesinde, Şehremini sur girişinde bulunmaktadır. Sultan Dördüncü Murad döneminde Mehmed Kethüda isimli bir hayır sahibi tarafından, Hicri 1034 (Miladi 1624) yılında yaptırılmıştır. Çeşme Osmanlı klasik üslubundadır. Cephesi dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır. Üstünde dört satırlık yapım kitabesi bulunmaktadır. Kitabe, iki kartuşludur ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kilit taşında rozet bulunan basık sivri kemerli niş içinde iki tas yuvası bulunmaktadır. Mermer ayna taşında bir kemer motifi bulunmaktadır. Musluğu yoktur.

IMG_5014-780.jpg

Sur kapısının yanındaki çeşmenin önden görünümü.

IMG_5017-780.jpg

Sur kapısı (Mevlanakapı) ve çeşmenin yandan görünümü.

_________________________________________________________________________________

Galata Mevlevîhânesi Hasan Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Galata Mevlevihanesi Semahane Kapısı Kitâbesi

Galata Mevlevihanesi Dış Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Cümle Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi 

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Saliha Sultan Sebili Kitâbeleri

Şah Sultan Türbesi Kitâbesi

Mehmet Hüsrev Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ayşe Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Sebili Kitâbeleri Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camii Kitabesi Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmii Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz