kitabeler.gif

Saliha Sultan Sebili Kitâbeleri

Bati Yakası Kitabesi-780.jpg

Batı Yönündeki Kitabe

Menbâ-ı âb-ı zülâl-i merhamet
Lücce-i pür cûş-i ihsân-ü sehâ
Devha-i pür berk-ü bar-i saltanat
Şems-ü ismet mâder-i zıllı hüdâ

Vâlide Sultan ki itmiş âleme
Dest-ü cûdun maksem-i Sâlihat
Kârı hayrât-ü hesabdır dâimâ
Fî-sebilullah nice eser idüb
Eyledi kesb-ü rızâ-yı kibriyâ

İşte ezcümle bu dilcû çeşme kim
Teşne-lebdir Hızır ve İskender âna
Cân hâfızlar gibi her lülesi
Sûre-i Kevser okur subh-ü mesâ

Mâ-hâsal bu âb-ı cân bahşa ile
Oldu şâdân rûh-i pâk-ı Mustafa
Ânı da Cennette sir-âb eyleye
Sâki-i Kevser âliy-yi mürteza

Didiler âb-ı hayâtın vasfını
Gûş idüb söylersün ammâ Vehbiyâ
Bârı bir mümtaz târih eyleyüb
Vâlide Sultânın iç hayrına mâ
1145

Kitabenin anlamı:

Şefkatli berrak su kaynağı
Engin, kanatlanıp coşarak lütuf ve cömertlikle
Seltanatın sağlam ulu ağacı
Gühansız güneşi, Allah’ın gölgesinin annesi

Vâlide Sultan ki aleme yapmış
Yararlı cömertliği hayırları dağıtır
Kazancı hayır hesabındadır daima
Allah için ne çok eser yapıp
Allah’ın rızasını kazanarak yaptı

İşte özellikle bu gönül açan çeşme ki
Dudağı kurumuştur Hızır ve İskender’in ona
Hâfızlar gibi akar her lülesi
Sabah akşam Kevser sûresini okur

Gönülden coşarak akan bu su ile
Mustafa’nın temiz ruhu bahtiyar oldu
Onu Cennet’te suya doyursun
Kevser dağıtan seçkin kişi

Hayat veren suyun özelliğini söylediler
Ey Vehbi onu duyarak söylersin
Hiç olmazsa ayrı bir tarih bulup
Oldu, Sultanın hayrına iç suyu
1145

Dogu Yakasi Kitabesi-780.jpg

Doğu Yönündeki Kitabe

Hazret-i Vâlide Sultan ya’ni
Mâder-i hazret-i Sultan Mahmud
Matla’ şems-i hilâfet ki ânın
Feraydır sâye-i halâk-ü vedûd

Amel-i Sâliha’dır sa’yi müdâmı
Kârıdır kesb-I rıza’yi ma’bûd
Havz-I himmet kereminden memlû
Feyz-i re’fet eserinden meşhûd

İşte ezcümle bu âsâra bak
Lâzım ise eğer ityân-ı şuhûd
Nice kez yandı yakıldı Galata
Gösterüb tâb-ı ûtaş ateş-ü dûd

Kimse su serpmedi illâ kerîmi
Komadı teşneleb-i tâb-ı alud
Hacı Âmâ denilen semte edüb
Çeşme açmağla ilâc-ı bihbûd

Oldu bir hayra muvaffak ki olur
Ecri cennetteki havz-I mev’ud
Hem ânın hem şah-ü devrânın ola
Ömr-ü hızır ıle zamânı memdûd

Oldu târihe sezâ ey Vehbi
Çeşme-i Valide-i Hân Mahmûd
1737

Kitabenin Anlamı

Vâlide Sultan hazretleri, yani
Sultan Mahmud hazretlerinin annesi
O, Hilâfet günesinin doğuşu ki
Şefkatli yaratıcının sayesinde eşsizdir

Sürekli çalışarak, Sâliha’dır ameli
Gerekli ise eğer şahitlerle isbatı
Himmet ve keramet dolu havuzundan
Bereketli merhameti eserinden görülen

İşte bu başlıca esere bak
Eğer isbat ve şahit gerekli ise
Birçok defa yandı yakıldı Galata
Parlayan ateş kendini güsterip yakarak

Kimse cömertlikle su dökmedi
Kurumuş dudaklılara su sürmedi
Hacı Âmâ denilen semte yapıp
Çeşme açarak sağlığa ilaç

O bir hayırı başarkı ki olur
Eseri Cennet’teki vadedilen havuz gibi
Hem onun hem devrin padişahının olsun
Hızır’ın ömrüyle zamanı uzun olsun

Ey Vehbi tarihi uygun oldu
Mahmud Han’ın annesinin çeşmesi
1737

Sebilin Kitabeleri

Sebil-1-780.jpg

Sebil-3-780.jpg

Sebil-3-780.jpg

Sebilin Kitabeleri

Vâlide Sultan-ı âli-şân-ı himmet meşrebin
Ayn-ı cûdundan gel ey leb-teşne şîr-ü şeker iç
Devr-i İskender’de olsa Hızır dirdi gösterüb
İşte mâ-i ayn-ül hayatı buldum ey İskender iç

Tıfl-ı müdrik lülesin virmezdi sed-yi dâyeye
Deseler ister su iç isterse şîr-ü mâder iç
Sû-be-sû gûyâ lisân-ü lüle ile çeşmeler
Çağlayub şerbet-füruşân gibi dirler anber iç

Sâhib-ül hayrın duasın su gibi ezberle de
İşte su işte sebil ister vüzu’ it ister iç
Vehbi-yâ târihin işrâb it âtaş-i ümmete
Gel sebiliü Vâlide Sultân’dan âb-ı Kevser iç

Anlamı

Cömert huylu, şanı yüksek Vâlide Sultan
Ey susamış gel cömertlik kaynağından şüt ve şeker iç
İskender’in devrinde olsa Hızır derdi gösterip
İşte hayat veren suyu buldum ey İskender iç

Küçük çocuk gbg lülesinden kuvvetle akmaz
Deseler, ister su iç isterse ana sütü iç
Her tarafa sanki lülenin dilinden çeşmeler
Çağlayıp şerbet dağıtır gibidirler anber iç

Hayır sahibinin duasını su gibi ezberle de
İşte su, işte sebil, ister abdest al isterse iç
Yâ Vehbi tarihini içir ateşten yananlara
Gel Vâlide Sultan’ın sebilinden Kevser suyunu iç

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Şah Sultan Türbesi Kitâbesi

Mehmet Hüsrev Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ayşe Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Sebili Kitâbeleri Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camisi Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camisi Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz