kitabeler.gif

Galata Mevlevîhânesi Hasan Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Cesme Onarim-780

Onarım Kitabesi

Tuğra
Abdülmecid Hân bin Mahmûd el muzaffer dâimâ.

Fa’iz-ül ayn inâyet menbâ âlâ nehâr cûd
Ebrû-yi ma’delet şâh-ü cihan Abdülmecid
Âlem-i feyz-i zülâl-i adl ile ihyâ eder
Olalı mâ-i hayât-ü şevket her an mezîd
Matbah emîni Hasan Ağa yapub bu çeşmeyi
İki yüz sâl ikdak etmişdi bu cây-i müstefid
Sonra dahî bu zeyl-âb olmuşdu su bu vakde dek
Hayr-ı cârî sâhibin eyledi dervişân-ı amid
Hamdullah ola şehinşâh-ı cihan bu çeşmenin
Lutf edüb suyun akıtdı, oldu feyz-ü bedîd
Eylesün Hak tâ ebed serâb-ı feyz-ü saltanat
Haşre dek olsun o hâkan vâsıl ömrü medîd
İki târi-i güher fer buldu Zîver suyunu
Olalı bahr-i rimelde zerre nazm-ı mezid
Bak Hasan Ağa-yı zamân eyledi icrâ ile cûd
Çeşmesine su akıtdı lutf-u Hân Abdülmecid
1268


Anlamı:

Tuğra
Mahmud oğlu Abdülmecid Hân daima başarılı olsun.

Bolluk pınarının lütuf kaynağından akan cömertliğiyle
Adâlet yüzü ile cihan padişahı Abdülmecid
Alemi su gibi akan adaleti ile güçlendirir
Hayat veren su var oldukça, her an kudreti çoğalsın
Mutfak emini Hasan ağa bu çeşmeyi yapıp
İki yüz yıl önce çalışmıştı bu istifade edilen yerde
Sonra da su bu zamana kadar akmazdı
Hayırını akıtan sahibi dervişlerin başı
Allah’a şükür ki cihan padişahı bu çeşmenin
Lutf edip suyunu akıttı, bolluğu ortaya çıktı
Allah mahşere kadar akan suyuyla saltanatını sürdürsün
Mahşere kadar ulaşsın o padişahın ömrü uzasın
Zîver noktalı harflerle parıldayan iki tarih buldu suyuna
Kum denizinde tertibi çoğalan tanedir
Bak Hasan Ağa’nın zamanında cömertliğiyle yaptığı
Çeşmesinde su akıttı lutfuyla Abdülmecid Han
1851

Cesme Yapim-780

YapımKitabesi

Sırr-ı mevlânâ-yı rûm Âdem Efendi kim odur
Hângâh-ı mevlevîde mürşid-i sâhib-i reşâd
Tekye-pesende varaydı suya kemâl-i ihtiyâç
Himmet ile diledi dervîşânı memnun murâd
Sevk idüp vir sebâğı hayrat ve sâhib-i kudrete
Eyledi bu çeşmeyi bünyâd ol merd-i cevâd
Hâliyâ matbah emîni ol kerîmü'ş-şân kim
Sürb-i halkı Hasan Ağa-yı hâlis-i i'tikâd
Yapdı böyle ayn-ı dilcû eyleyüp mâlin sebîl
Itseler nâmın revadır haşre dek hayr ile yâd
Kevser-i cennet gibi oldu musaffa hak bu kim
Gör Uşşâkı bu çeşme-i zemzem-i nejad
Cendâ âb-ı hayat efzâ ki herbir katresi
Teşne-gân-ı âleme o idi safâ-bahş fuâd
Böyle hayrın harfi tahrîre imkân olmaya
Olsa ger eşcâr-ı âlem-i hama deryalar murâd
Âb-ı gibi dâima tab'-ı güzer-yâb olmayup
Ömrünü ide safâlarla Cenâb-ı Hak ziyâd
Ey nisârî teşneler bu çeşmeye târîh içün
Didiler ayn-ı Hasan Hüseynî ruh kılındı şeyyâd

Anlamı

Âdem efendi ki Mevlânâ’nın sırrına ermiştir
Mevlevi dergâhında doğru yolda gidip şeyh olmuştur
Tekkedekilerin suya çok ihtiyaçları vardı
Gayret göstererek dervişleri memnun etmek istedi
Sahibi olduğu güçle hayırlarını buna yönlendirip vererek
O cömert kişi bu çeşmeyi yaptırdı
Ki o ünü yüksek kişi halen mutfak emini
Cemaatin dini bütün Halis Ağa’sı
Malını gönülden akıtarak böylece yaptı
Mahşere kadar adını hayır ile ansalar layıktır
Bu ki saflığıyla Cennetteki Kevser gibi oldu
Âşıklar bu suyu zemzem gibi olan çeşmeyi gör
Her bir damlası hayat veren sudur
O âlemdeki susamışların gönüllerine rahatlık veren
Böyle bir hayırın yazıyla anlatılmasına imkân yoktur
Acemilerin denizler kadar çok isteklerine ilaç olsa
Sürekli akan suyu sadece öldükten sonra ruhuna gitmeyip
Allah ömrünü de huzurla uzun yapsın
Ey Nisârî susamışlar için bu çeşmenin tarihi budur
Hasan Hüseyin’in ruhu gibi yüzleri şenlendirdi

Galata Mevlevîhânesi Hasan Ağa Çeşmesi

Cesme Genel-780

Galata Mevlevihanesi Semahane Kapısı Kitâbesi

Galata Mevlevihanesi Dış Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Cümle Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi 

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Saliha Sultan Sebili Kitâbeleri

Şah Sultan Türbesi Kitâbesi

Mehmet Hüsrev Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ayşe Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Sebili Kitâbeleri Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camii Kitabesi Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmii Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz